ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Innoskart Nonprofit Kft. (a továbbiakban Innoskart) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK ajánlás hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az Innoskart által adatkezelőként, illetve adatfeldolgozóként kezelt személyes adatok kezelését szabályozza. és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://innoskart.digital/adatvedelmi-tajekoztato/

 

Társaságunk tiszteletben tartja munkavállalói, ügyfelei és üzleti partnerei magánéletét és méltóságát. A Társaságunknál kezelt személyes és egyéb bizalmas adatokat minden megjelenési formájukban megfelelő módon védjük. A Társaságunk működésével összefüggő információk, így különösen a pénzügyi adatok, üzleti tervek, műszaki információk, a munkavállalókra, ügyfeleinkre és üzleti partnereinkre vonatkozó személyes adatok vagy más típusú információk védelmével kapcsolatosan biztosítjuk, hogy ilyen adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására, ne lehessen őket a tudtunk nélkül módosítani, illetve rendelkezésre álljanak, amikor szükség van rájuk.

Társaságunk működése során eleget tesz a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden hatályos törvényi és jogszabályi előírásnak, így kifejezetten az alábbiaknak:

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • Adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
 • EU 2016/679 számú rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);

A személyes és bizalmas információkat átláthatóan és tisztességesen gyűjtjük, tároljuk, használjuk, továbbítjuk és semmisítjük meg. Csak olyan mértékben és ideig gyűjtjük, használjuk és tartjuk meg a személyes, ügyfél és egyéb bizalmas adatokat, amilyen mértékben és ideig arra jogszerű indokunk van, és feltétlenül szükséges a Társaság működése, illetve az alkalmazandó jog érdekében. Minden személyes adatot tartalmazó dokumentum tárolásánál figyelembe vesszük az adattakarékosság és az elszámoltathatóság elvét. Csak a folyamatainkhoz elengedhetetlenül szükséges adatokat gyűjtjük, tároljuk és kezeljük. Nem tárolunk olyan dokumentumot, amelyen szereplő személyes adat kezelésére nincs megfelelő jogalapunk. Bármely személyes adatot tartalmazó iratot csak az adatkezelési cél fennállásáig őrzünk meg.

 

Ezeket az adatokat, iratokat megfelelő módon tároljuk. Az aktualitásukat vesztett adatokat, bizalmas információkat tartalmazó iratokat ás adathordozókat szakszerűen és biztonságosan kezeljük és semmisítjük meg.

Minden dolgozó fontos szerepet játszik a ránk bízott bizalmas információ megvédésében, melynek jelentőségét biztonságtudatossági oktatások során erősítjük bennük. A bizalmasság megőrzése nem ér véget a vállalat elhagyásával, folytatódik a munkaviszony megszűnése után is.

Az innoskart A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE SORÁN TISZTELETBEN TARTJA AZ ADATVÉDELEM ELVEIT. ENNEK MEGFELELŐEN BIZTOSÍTJA, HOGY :

 • a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;
 • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;
 • a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. Az Innoskart minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
 • a személyes adatokat csak olyan formában legyenek tárolva, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A kezelt adatok köre:

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE

A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Innoskart honlapjának látogatása során kezelt adatok

A honlap használata során megadott adatok

Az Innoskart honlapján a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során kezelt adatok

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során megadott adatok (név, cégnév, e-mail cím, telefonszám) és a szöveges mezőbe beírt adatok

A partner vállalkozás közötti kapcsolattartás biztosítása, a felek közötti szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása

Név, cím, telefonszám, email cím, beosztás

Az Innoskart honlapján a hírlevél feliratkozás során kezelt adatok

A hírlevél feliratkozás során megadott adatok (név, e-mail cím, telefonszám)

Az Innoskart honlapjának (jogosultsággal rendelkezők számára) bejelentkezés után elérhető zárt felületén kezelt adatok

A regisztráció során megadott (név, cégnév, e-mail cím, telefonszám), és a belső oldalon található szöveges mezőkbe beírt adatok

Az adatkezelés jogalapja:

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Innoskart honlapjának látogatása során kezelt adatok

Az Ön hozzájárulása

Az Innoskart honlapján a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során kezelt adatok

Az Ön hozzájárulása

A partner vállalkozás közötti kapcsolattartás biztosítása, a felek közötti szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint az Adatkezelő jogos érdeke

Az Innoskart honlapján a hírlevél feliratkozás során kezelt adatok

Az Ön hozzájárulása

Az Innoskart honlapjának (jogosultsággal rendelkezők számára) bejelentkezés után elérhető zárt felületén kezelt adatok

Az Ön hozzájárulása

 Az adatkezelés célja:

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Innoskart honlapjának látogatása során kezelt adatok

A honlap üzemeltetése

Az Innoskart honlapján a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során kezelt adatok

Az Innoskart eljárásainak támogatása, ügyfél megkeresések megválaszolása

A partner vállalkozás közötti kapcsolattartás biztosítása, a felek közötti szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása

Kapcsolattartás, szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés

Az Innoskart honlapján a hírlevél feliratkozás során kezelt adatok

Az Innoskart eljárásainak támogatása, ügyfél részére hírlevél/tájékoztató küldése

Az Innoskart honlapjának (jogosultsággal rendelkezők számára) bejelentkezés után elérhető zárt felületén kezelt adatok

Az Innoskart eljárásainak támogatása, kapcsolattartási, számlázási, marketing célú információk megszerzése, valamint klaszteres belső kommunikáció folytatása

 Az adatkezelés ideje:

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE

AZ ADATKEZELÉS IDEJE

Az Innoskart honlapjának látogatása során kezelt adatok

A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő

Az Innoskart honlapján a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során kezelt adatok

Jogszabályban előírt megőrzési idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb 2 év

A partner vállalkozás közötti kapcsolattartás biztosítása, a felek közötti szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása

A szerződés alapján annak lezárulta után az igényérvényesítésekre nyitva álló idő max. 5 évig

Az Innoskart honlapján a hírlevél feliratkozás során kezelt adatok

A hírlevélre történő felhasználáshoz rendelkezésünkre bocsátott adatok használatához való hozzájárulás indoklás nélkül bármikor visszavonható akár e-mailben (innoskart@innoskart.hu), akár levélben (Innoskart Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft., 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 14.). Minden hírlevélben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a felhasználó (a megadott leiratkozási linken keresztül) leiratkozzon a további hírlevelekről.

Az Innoskart honlapjának (jogosultsággal rendelkezők számára) bejelentkezés után elérhető zárt felületén kezelt adatok

Az adatok megőrzési ideje visszavonásig (a klasztertagság megszűntetése), de legfeljebb 2 év

Kiknek az adatait kezeljük, érintettek köre:

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE

AZ ADATKEZELÉS ÉRINTETTJEI

Az Innoskart honlapjának látogatása során kezelt adatok

Az Innoskart honlapját látogató természetes személyek

Az Innoskart honlapján a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során kezelt adatok

Az Innoskart honlapján a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő természetes személyek

A partner vállalkozás közötti kapcsolattartás biztosítása, a felek közötti szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása

A partner vállalkozás által aláírt, szerződés, jegyzőkönyv, igazolás vagy egyéb dokumentációban megadott természetes személyek

Az Innoskart honlapján a hírlevél feliratkozás során kezelt adatok

Az Innoskart honlapján hírlevélre feliratkozó természetes személyek

Az Innoskart honlapjának (jogosultsággal rendelkezők számára) bejelentkezés után elérhető zárt felületén kezelt adatok

Az Innoskart honlapjának (jogosultsággal rendelkezők számára) bejelentkezés után elérhető zárt felületét kezelő természetes személyek

 Az Innoskart tudomására jutott személyes adatokat, tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően magas fokú fizikai és szervezési-logikai védelemmel kezeli. Az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatok tárolására adatfeldolgozót alkalmaz.

Az igénybe vett adatfeldolgozó

 

 1. Tárhely-szolgáltató
 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Seacon Europe Kft., 8000 Székesfehérvár Móricz Zs. út 14.
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott, illetve az érintett által igénybe vett szolgáltatások során róla gyűjtött valamennyi személyes adat (név, email cím, telefon, üzenet).
 1. Az érintettek köre: A weboldalt/szoftvert használó valamennyi érintett.
 1. Az adatkezelés célja: A weboldal/szoftver elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: üzleti szerződés és illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK:

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Innoskart-tól arról, hogy:
 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kezeli-e még a személyes adatait,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti az Innoskart által tárolt személyes adatainak másolatát.

Az Innoskart az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Innoskarthoz, akkor az Innoskart válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 • Helyesbítéshez való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Innoskart módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Innoskarthoz, akkor az Innoskart válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az Innoskart a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Innoskarttól a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet az Innoskart abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az Innoskartot. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az Innoskart a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Innoskarthoz, akkor az Innoskart válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Innoskarttól az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Innoskart csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

 • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
 • úgy gondolja, hogy adatait az Innoskart jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
 • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az Innoskartnak nincs szüksége ezekre az adatokra.

Az Innoskart a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg  az Innoskarthoz, akkor az Innoskart válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 • A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az Innoskart visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

Az Innoskart a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli, és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Innoskarthoz, akkor az Innoskart válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

 Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat:

Innoskart Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 14.

E-mail cím: adatvedelem@innoskart.hu

Telefonszám: +36 20 431 4264

Az érintett ‒ amennyiben ezt szükségesnek tartja ‒ panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: (+36 1) 391 1400; Fax: (+36 1) 391 1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

AZ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓTÓL ELTÉRŐ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK:

A weboldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője az Innoskart.

Amikor Ön az Innoskart internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A weboldalon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, cégnév, e-mail cím) szükség lehet.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát a weboldalon keresztül eljuttatja az Innoskarthoz, a beküldés során hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Innoskart – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Az Innoskart honlapjain keresztül az Innoskart tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

Az Innoskart az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. 

 AZ INNOSKART HONLAPJÁNAK COOKIE (SÜTI) KEZELÉS RÉSZLETEI:

Az Innoskart a weboldalain ún. cookie-kat (sütiket) használ, amelynek célja, hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthasson honlapjai látogatóinak.

 • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 • STATISZTIKAI cookie-k

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

WEBANALITIKA A GOOGLE ANALYTICS SEGÍTSÉGÉVEL

Ez a webhely a Google Inc. (‘Google’) Google Analytics analitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics a felhasználó számítógépén tárolt sütiket használja fel, amelyek segítségével elemezhető a webhely használata. A sütikben tárolt információk a Google USA-ban működő szerverére továbbítódnak és ott tárolódnak. Az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban az IP-címet a Google az átvitelt megelőzően minden esetben csonkolja. A Google ezt az információt a részünkre úgy használja fel, hogy értékelje a webhelyhasználatot, jelentéseket készítsen a webhelyen zajló tevékenységről, és a webhelyhez és internethasználathoz kapcsolódó egyén szolgáltatásokat nyújtson. A Google a felhasználók böngészője által a Google Analytics szolgáltatással összefüggésben továbbított anonimizált IP-címeket más adatokkal nem egyesíti.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen a webhelyen a Google Analytics az ‘_anonymizeIp()’ kóddal bővült, amely biztosítja, hogy az IP-címek gyűjtése anonimizált formában történjen (úgynevezett IP-maszkolás). Ennek alapján a beazonosíthatóság teljesen kizárható. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a Google először begyűjti az IP-címet, majd lerövidíti azt. Ez elsősorban az EU, de részben az USA területén történik. Az adatfeldolgozással kapcsolatosan további információkat a társaság adatvédelmi politikája tartalmaz, amely ezen Adatvédelmi politika alatt található.

A felhasználó megakadályozhatja, hogy a Google Analytics az adatait gyűjtse és feldolgozza. Ez történhet a böngésző sütibeállításainak segítségével (lásd fentebb), vagy a Google által a következő linken elérhetővé tett beépülő modul letöltésével és telepítésével: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

A Google Analytics adatgyűjtésének a megakadályozásához kattintson a következő linkre, ezzel letilthatja a sütiket, így a jövőben már nem gyűjtünk Öntől adatokat, ha erre a webhelyre látogat: Disable Google Analytics. Ne feledje, hogy ezt meg kell ismételnie, ha a böngésző beállításaiban törli ezt vagy az összes sütit.

A Google Analytics szolgáltatás segítségével elemezni tudjuk és rendszeresen javíthatjuk webhelyünk használhatóságát. A szerzett statisztikák alapján fejleszteni tudjuk internetes platformunkat, és azt érdekesebbé tehetjük a felhasználók számára. Azon kivételes esetek tekintetében, amelyekben személyes adatok továbbítódnak az USA-ban, a Google csatlakozott az EU-USA adatvédelmi pajzshoz (EU-US Privacy Shield, https://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework). Jogalapul a GDPR 6. szakasza (1) bekezdésének f) pontja szolgál.

Harmadik fél szolgáltató, amelynek az adatok átadásra kerülnek: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; a Google szolgáltatási feltételeire és adatvédelmi politikájára vonatkozó tájékoztatás a következő helyeken található: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Google Analytics Terms of Service), https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html (Adatvédelem) és https://www.google.de/intl/de/policies/ (Google Adatvédelem és feltételek).

 MÁS WEBHELYEKRE MUTATÓ LINKEK

 

Ha webhelyünk más webhelyekre mutató linkeket tartalmaz, felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem rendelkezünk befolyással arra nézve, és semmilyen felelősséget nem vállalunk azért, hogy az adott webhelyek milyen tartalommal rendelkeznek, és hogy a felhasználói adatokat az adott webhelyek hogyan kezelik. Ezért azt javasoljuk a felhasználóknak, hogy az egyes webhelyekre történő látogatást megelőzően győződjenek meg arról, hogy egyetértenek az adott webhelyek adatvédelmi és egyéb politikáival.

Nagyon hálásak lennénk, és kérjük felhasználóinkat, hogy amennyiben azt tapasztalják, hogy a webhelyünkön olyan link szerepel, amely – bármilyen tekintetben – kétséges tartalmú oldalra visz, akkor a fent megadott kapcsolattartási címen erről tájékoztassanak bennünket.

 

ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI KÉRDÉSEK

 

Amennyiben adatvédelmi politikánkkal kapcsolatosan bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal a fent megadott kapcsolattartási lehetőségeken.